Budowa jednostki wielopaliwowej w Elektrociepłowni Siekierki

W roku 2023 planowane jest rozpoczęcie budowy nowoczesnej ekologicznej Jednostki Wielopaliwowej w Ec Siekierki.

PROPONOWANY TERMINARZ INWESTYCYJNY:

Rozpoczęcie budowy: III kwartał 2023 r. - zakończenie budowy: IV kwartał 2026 r. 
PARAMETRY NASZEJ INWESTYCJI:
Moc elektryczna: 75 MWe 
Moc cieplna: 142 MWt 
Moc cieplna w paliwie: 223MWt
Typ kotła: cyrkulacyjny fluidalny

Produkty: ciepło (3 000 TJ/rok) i energia elektryczna (400 GWh)
Paliwa: zero i niskoemisyjne (80 % biomasa i 20 % RDF*)

* RDF (z jęz. ang. Refuse Derived Fuel) – paliwo alternatywne powstające w wyniku wysortowania oraz odpowiedniego przygotowania frakcji odpadów charakteryzujących się wysoką wartością opałową.

WIZUALIZACJA:
foto
WIDEO:

Materiał wideo przedstawiający koncepcję nowej jednostki wielopaliwowej można obejrzeć tu: https://www.youtube.com/watch?v=ARZT1I1qWp4 

PREZENTACJA O JEDNOSTCE WIELOPALIWOWEJ:

Poniżej zamieściliśmy prezentację, w której omówiliśmy szczegóły planowanej inwestycji. Znajdą tam Państwo również odpowiedzi na pytania, które najczęściej pojawiały się w czasie spotkań informacyjno-konsultacyjnych.

Pobierz prezentację

CELE ŚRODOWISKOWE INWESTYCJI:

Projekt wpisuje się w nowe cele dążenia do neutralności klimatycznej (Europejski Zielony Ład): 

  • Poprzez zwiększenie udziału paliw zeroemisyjnych przyczynia się do redukcji emisji CO2 w PGNiG TERMIKA SA w zakresie od 300 do 400 tys. ton rocznie (co jest równoznaczne zobniżeniem opłat za prawa do emisji CO2.
  • Zwiększa udział ciepła odnawialnego, realizując wymagania: Dyrektywy RED II, wymogów dla  dla efektywnych systemów ciepłowniczych oraz spełnienia  norm dla podłączania nowych budynków. 
  • Dodatkowo budowa jednostki  nisko i zeroemisyjnej wpisuje się w bilans odpadów komunalnych przeznaczonych do termicznego przekształcania:

•    Celem inwestycji planowanej przez PGNiG TERMIKA jest zagospodarowanie energetyczne tej frakcji odpadów komunalnych, których zgodnie z prawem nie wolno gromadzić na składowiskach. Spalanie odpadów komunalnych jest elementem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), która wchodzi w skład strategii gospodarki Unii Europejskiej. 

•    Magazynowanie odpadów na terenie Elektrociepłowni będzie miało tylko charakter operacyjny (kiku -dniowe magazynowanie), a odpady będą odizolowane od otocznia poprzez zastosowanie zamkniętych i szczelnych budynków oraz instalacji. Dodatkowo będą zastosowane układy filtracji i dezodoryzacji z zastosowaniem filtrów zwęgla aktywnego.

•    Uboczne produkty spalania (popiół lotny i popiół denny) będą odbierane przez firmy zewnętrzne; nie będą przetwarzane ani składowane na terenie zakładu elektrociepłowni.

KORZYŚCI ŚRODOWISKOWE PO ZAKOŃCZENIU INWESTYCJI: 
  • Całkowite odejście od węgla w nowym bloku wielopaliwowym, a tym samym ograniczenie emisji CO2 w Elektrociepłowni Siekierki. 
  • Spełnianie wszystkich wymagań dotyczących ochrony środowiska, w tym standardów Najlepszej Dostępnej Techniki  (BAT - Best Available Technique). 
  • W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wraz z kotłem zabudowane zostaną instalacje do ich usuwania ze spalin. System oczyszczania spalin zawierać będzie m.in. takie elementy: odazotowanie spalin metodami pierwotnymi; instalacja odsiarczania i usuwania innych składników kwaśnych ze spalin; usuwanie dioksyn, furanów i rtęci z wykorzystaniem węgla aktywowanego.
KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW:
  • inwestycja poprzez odzysk energii z odpadów wpłynie na ograniczenie cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych;  
  • ograniczenie cen ciepła wynikające z rosnących kosztów CO2 i paliw kopalnych; 
  • gospodarka o obiegu zamkniętym pozwoli na odzyskanie części energii traconej wraz z odpadami oraz wykorzystanie jej na potrzeby podgrzewu wody i centralnego ogrzewania dla mieszkańców;
  • ciepło systemowe to najlepszy sposób ograniczenia smogu i poprawy jakości powietrza w mieście.
INWESTOR: 

PGNiG Termika - producent  bezpiecznego i czystego ciepła oraz energii elektrycznej w kogeneracji. 

TRANSPARENTNOŚĆ INWESTYCJI:

PGNiG TERMIKA dokłada wszelkich starań, aby jej działania w obszarze planowanej budowy jednostki wielopaliwowej  były transparentne i jasne dla wszystkich zainteresowanych.  W listopadzie i grudniu odbył się cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych, który umożliwił mieszkańcom okolic Siekierek lepsze zapoznanie się z inwestycją. TERMIKA jest także w stałym kontakcie z urzędami dzielnic Mokotowa i Wilanowa. 

9 grudnia odbyło się spotkanie Ekspertów PGNiG TERMIKA z przedstawicielami Dzielnicy Mokotów. Relacja ze spotkania dostępna jest TUTAJ. 

PGNiG TERMIKA bardzo dziękuje wszystkim przybyłym na spotkania.

MASZ PYTANIA?

Pytania na temat planowanej inwestycji prosimy kierować na adres: pytania@termika.pgnig.pl

Pliki do pobrania

Jednostka wielopaliwowa na paliwo nisko i zeroemisyjne ULOTKA 1.98 MB
Prezentacja Jednostka wielopaliwowa – Elektrociepłownia Siekierki pytania i odpowiedzi pdf 4.46 MB
Decyzja z dnia 30 lipca 2021 r (Decyzja nr 383OŚ2021) o środowiskowych uwarunkowaniach 1.41 MB
Decyzja nr 240OŚ2021 z dnia 31 maja 2021 r zatwierdzającą dokumentację geologiczno inżynierską (GDI) w Ec Siekierki cz I 0.52 MB
Decyzja nr 240OŚ2021 z dnia 31 maja 2021 r zatwierdzającą dokumentację geologiczno inżynierską (GDI) w Ec Siekierki cz II 0.49 MB
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nr 130OŚ2020 z dnia 2 listopada 2020 r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 1.4 MB
Decyzja z dnia 23 sierpnia 2019 r (Decyzja nr 518OŚ2019) o środowiskowych uwarunkowaniach 13.22 MB
Decyzja o Warunkach Zabudowy dla budowy jednostki wielopaliwowej w EC Siekierki 1.12 MB
Decyzja o Warunkach Zabudowy dla budowy jednostki wielopaliwowej w EC Siekierki załącznik 11.31 MB
Wczytywanie...