Fundusze Europejskie

 

fund

 

Projekty inwestycyjne realizowane przez PGNIG TERMIKA SA współfinansowane z Funduszy Europejskich

Utrzymanie pozycji wiodącego producenta ciepła na rynku warszawskim oraz budowa nowych obszarów biznesowych wymaga działań opartych o rentowne inwestycje, a także alternatywne źródła finansowania. Dostępne fundusze pomocowe UE związane z innowacjami oraz transformacją energetyczną doskonale wpisują się w realizacje zadań inwestycyjnych PGNiG TERMIKA mających na celu poprawę rentowności oraz dywersyfikację portfela paliwowego.

Adaptując plany inwestycyjne do bieżących możliwości finansowania zewnętrznego, PGNiG TERMIKA pozyskuje fundusze pomocowe na następujące projekty:

w ramach dofinansowania z NFOŚiGW

 

j
 • Budowa układu kondensacji spalin za kotłem K1 w Ec Siekierki. Wygenerowanie nowego strumienia ciepła bez wykorzystania dodatkowego paliwa, poprzez odzysk ciepła odpadowego ze spalin kotła biomasowego i jego wykorzystanie w układzie sieci ciepłowniczej Warszawy.
 • Budowa akumulatora ciepła w Ec Żerań o pojemności ok. 60 000 m³ z systemem pompowni i rurociągów doprowadzających zimną i ciepłą wodę.

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020

 • Słoneczno-Wodorowa Lokalna Elektrociepłownia Krajowa. WIĘCEJ

w ramach IPCEI

 • Innowacyjny system do produkcji zielonego wodoru przy wykorzystywaniu instalacji odnawialnego źródła energii w EC Siekierki i jego zagospodarowanie w transporcie. WIĘCEJ 

w ramach Horyzont 2020

 • RELaTED - nisko i ultraniskotemperaturowe systemy ciepłownicze. WIĘCEJ

w ramach POIiŚ 2014-2020

 • Budowa gazowego układu kogeneracyjnego EC Przemyśl. WIĘCEJ 

​​​​w ramach POIiŚ 2007-2013

 • Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów K14, K15, K16 w Elektrociepłowni Siekierki" (MIOS I). WIĘCEJ
 • Realizacja projektu "Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów K5, K6, K7, K10 i K11 w Elektrociepłowni Siekierki" (MIOS II). WIĘCEJ
 • Budowa Instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotła OP430 nr 10 w Elektrociepłowni Siekierki. WIĘCEJ
 • Budowa Instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotła OP380 nr 11 w Elektrociepłowni Siekierki. WIĘCEJ
 • Budowa Instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotła OP430 nr 14 w Elektrociepłowni Siekierki. WIĘCEJ
 • Budowa Instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotła OP430 nr 15 w Elektrociepłowni Siekierki. WIĘCEJ

w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

 • Przebudowa kotła K1 celem dostosowania do spalania biomasy w EC Siekierki w Warszawie. WIĘCEJ

w ramach SPO WKP 2004 – 2006

 • Modernizacja trzech elektrofiltrów kotłów blokowych w Elektrociepłowni Siekierki. WIĘCEJ

Wszystkie realizowane inwestycje wpisują się w wprost cel neutralności klimatycznej UE. Przyczyniają do poprawy jakości środowiska w Warszawie i komfortu życia jej mieszkańców poprzez zmniejszenie koncentracji zanieczyszczeń dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłu w powietrzu atmosferycznym.

Wczytywanie...