Fundusze Europejskie

 

fund

 

Projekty inwestycyjne realizowane przez PGNIG TERMIKA SA współfinansowane z Funduszy Europejskich

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet IV „Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska”, działanie 4.5 „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza” (zwany dalej POIiŚ-4.5), w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska (zwany dalej SPO WKP) oraz w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa "Zmniejszenie emisyjności gospodarki", Działanie 1.6 "Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe" (zwany dalej POIiŚ 2014-2020)

a także z ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Projekty realizowane w ramach programu POIiŚ-4.5 WIĘCEJ

Projekty realizowane w ramach programu SPO WKP WIĘCEJ

Projekty realizowane ze środków NMF - program PL04 WIĘCEJ

Projekty realizowane w ramach programu POIiŚ 2014-2020 WIECEJ

Inwestycje środowiskowe w PGNiG TERMIKA SA wyprzedzają daty graniczne dla dostosowania instalacji do przyszłych, zdecydowanie ostrzejszych standardów emisyjnych. Stosowane technologie są zgodne ze standardami Najlepszych Dostępnych Technik BAT.

Wszystkie realizowane inwestycje przyczyniają się w sposób bardzo znaczący do zmniejszenia koncentracji zanieczyszczeń dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłu w powietrzu atmosferycznym, a co za tym idzie do poprawy jakości środowiska w Warszawie i komfortu życia jej mieszkańców.

 

Więcej informacji o Programach z których pozyskaliśmy dofinansowanie naszych projektów znajdą Państwo na stronach:

 

 

Wczytywanie...