Fundusze Europejskie

 

fund

 

Projekty inwestycyjne realizowane przez PGNIG TERMIKA SA współfinansowane z Funduszy Europejskich

Utrzymanie pozycji wiodącego producenta ciepła na rynku warszawskim oraz budowa nowych obszarów biznesowych wymaga działań opartych o rentowne inwestycje, a także alternatywne źródła finansowania. Dostępne fundusze pomocowe UE związane z innowacjami oraz transformacją energetyczną doskonale wpisują się w realizacje zadań inwestycyjnych PGNiG TERMIKA mających na celu poprawę rentowności oraz dywersyfikację portfela paliwowego.

Adaptując plany inwestycyjne do bieżących możliwości finansowania zewnętrznego, PGNiG TERMIKA pozyskuje fundusze pomocowe na następujące projekty:

w ramach dofinansowania z NFOŚiGW

 

j
 • Budowa układu kondensacji spalin za kotłem K1 w PGNiG TERMIKA S.A. w Elektrociepłowni Siekierki 

Projekt „Budowa układu kondensacji spalin za kotłem K1 w PGNiG TERMIKA SA w Elektrociepłowni Siekierki” ma na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza poprzez podniesienie mocy kotła na biomasę (K1) do ok. 30 MWt., a w konsekwencji realizację kompletnego układu technologicznego Elektrociepłowni Siekierki.

Efektami projektu będą:

• wygenerowanie nowego strumienia ciepła bez wykorzystania dodatkowego paliwa, poprzez odzysk ciepła odpadowego ze spalin, kotła biomasowego (K1),

• minimalizacja zanieczyszczeń emitowanych przy pracy kotła K1 ze względu na odbiór 

zanieczyszczeń w quenchu i skraplaczu,

• poprawa efektywności energetycznej poprzez podniesienie sprawności kotła na biomasę (K1),

• obniżenie hałasu generowanego podczas wytwarzania ciepła systemowego,

• poprawa jakości powietrza.

Zmniejszenie emisji z kotła K1 oraz utworzenie nowego strumienia ciepła odpadowego, skutkuje 

wygenerowaniem dodatkowego efektu ekologicznego.

Wartość inwestycji: 140 563 123,00 PLN

Pożyczka NFOŚiGW: 96 980 343,00 PLN

 

 

 • Budowa układu akumulacji ciepła w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie 

Projekt „Budowa układu akumulacji ciepła w Elektrociepłowni Żerań w Warszawiedotyczy budowy akumulatora ciepła (zbiornika wody) o pojemności około 60 000 m³, rurociągów doprowadzających zimną i ciepłą wodę, pompowni oraz budynku elektrycznego i AKPIA. Realizacja ww. przedsięwzięcia ma na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej procesów wytwórczych powstałych w wyniku wyrównania pracy EC Żerań w cyklu dobowym (przesunięcie produkcji na bardziej efektywne jednostki i zwiększenie produkcji w kogeneracji), przy jednoczesnym ograniczeniu ilości spalanego paliwa.

Efektami projektu będą:

• zwiększenie efektywności energetycznej procesów wytwórczych powstałych w wyniku wyrównania pracy Elektrociepłowni Żerań w cyklu dobowym przy jednoczesnym ograniczeniu ilości spalanego paliwa, a tym samym ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska,

• minimalizacja pracy urządzeń szczytowych,

• zagwarantowanie dostaw ciepła w sytuacjach awaryjnych,

• poprawa bezpieczeństwa dostaw ciepła sieciowego dla mieszkańców Warszawy,

• zmniejszenie oddziaływania związanego z zanieczyszczeniem atmosfery, co skutkować będzie poprawą warunków bytowania ludzi i lepszym stanem środowiska naturalnego w zakresie wszystkich

 jego komponentów: powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

Wartość inwestycji: 197 618 196,00 PLN

Pożyczka NFOŚiGW: 136 306 000,00 PLN

 

 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020

 • Słoneczno-Wodorowa Lokalna Elektrociepłownia Krajowa. WIĘCEJ

w ramach IPCEI

 • Innowacyjny system do produkcji zielonego wodoru przy wykorzystywaniu instalacji odnawialnego źródła energii w EC Siekierki i jego zagospodarowanie w transporcie. WIĘCEJ 

w ramach Horyzont 2020

 • RELaTED - nisko i ultraniskotemperaturowe systemy ciepłownicze. WIĘCEJ

w ramach POIiŚ 2014-2020

 • Budowa gazowego układu kogeneracyjnego EC Przemyśl. WIĘCEJ 

​​​​w ramach POIiŚ 2007-2013

 • Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów K14, K15, K16 w Elektrociepłowni Siekierki" (MIOS I). WIĘCEJ
 • Realizacja projektu "Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów K5, K6, K7, K10 i K11 w Elektrociepłowni Siekierki" (MIOS II). WIĘCEJ
 • Budowa Instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotła OP430 nr 10 w Elektrociepłowni Siekierki. WIĘCEJ
 • Budowa Instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotła OP380 nr 11 w Elektrociepłowni Siekierki. WIĘCEJ
 • Budowa Instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotła OP430 nr 14 w Elektrociepłowni Siekierki. WIĘCEJ
 • Budowa Instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotła OP430 nr 15 w Elektrociepłowni Siekierki. WIĘCEJ

w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

 • Przebudowa kotła K1 celem dostosowania do spalania biomasy w EC Siekierki w Warszawie. WIĘCEJ

w ramach SPO WKP 2004 – 2006

 • Modernizacja trzech elektrofiltrów kotłów blokowych w Elektrociepłowni Siekierki. WIĘCEJ

Wszystkie realizowane inwestycje wpisują się w wprost cel neutralności klimatycznej UE. Przyczyniają do poprawy jakości środowiska w Warszawie i komfortu życia jej mieszkańców poprzez zmniejszenie koncentracji zanieczyszczeń dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłu w powietrzu atmosferycznym.

Wczytywanie...