Sprzedaż ciepła sieciowego - Warszawa

PGNiG TERMIKA SA jako sprzedawca ciepła:

 • jest uprawniona do bezpośredniej sprzedaży ciepła klientom końcowym. Taryfa dla Ciepła PGNiG TERMIKA została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w oparciu o koncesję na wytwarzanie ciepła w źródłach należących do Spółki,
 • od ponad pięciu lat prowadzi bezpośrednią sprzedaż ciepła sieciowego do odbiorców końcowych. Aktywnie współpracuje m.in. ze spółdzielniami, wspólnotami mieszkaniowymi, zarządcami i właścicielami obiektów użyteczności publicznej,
 • świadczy usługi doradcze w zakresach przyłączania do miejskiej sieci ciepłowniczej i racjonalnego zużycia ciepła.

PGNiG TERMIKA SA w ramach umowy sprzedaży ciepła umożliwia wybór jednego z poniższych
systemów rozliczeń:

SYSTEM JEDNOSKŁADNIKOWY
Rozwiązanie to polega na dokonywaniu opłat proporcjonalnie do zużytego ciepła. Cena i stawka w
systemie jednoskładnikowym uwzględniają stałe i zmienne elementy cenotwórcze za dostarczone
ciepło. Podstawą prawną są zapisy § 24.1. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w
ciepło. Przedsiębiorstwo energetyczne, na wniosek odbiorcy, określa w umowie zawartej z tym
odbiorcą średnią cenę ciepła, wyrażoną w złotych za GJ (zamiast ustalonej w taryfie ceny za
zamówioną moc cieplną i ceny ciepła) oraz średnią stawkę opłaty za usługi przesyłowe, wyrażoną w
złotych za GJ (zamiast ustalonej w taryfie stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe i stawki opłaty
zmiennej za usługi przesyłowe). Cenę i stawkę w systemie jednoskładnikowym oblicza PGNiG
TERMIKA w oparciu o historyczne dane o zużyciu ciepła, wynikające z faktur za ciepło, dostarczonych
przez Odbiorcę.

Wysokość opłat oblicza się w następujący sposób:

 1. Opłata za dostarczone ciepło - stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła oraz średniej ceny ciepła. Ta opłata jest pobierana za każdy okres rozliczeniowy, w którym nastąpił pobór ciepła.
 2. Opłata za usługi przesyłowe - stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła oraz średniej stawki opłaty za usługi przesyłowe. Opłata jest pobierana za każdy okres rozliczeniowy, w którym zarejestrowano zużycie ciepła.
 3. Opłata za nośnik ciepła - stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła oraz stawki za nośnik ciepła (określonej w Taryfie dystrybutora). Opłata jest pobierana za każdy okres rozliczeniowy, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła (opłata opcjonalna).
 4. Wybierając system jednoskładnikowy rozliczeń, można zaoszczędzić nawet 10 proc. rocznych kosztów ogrzewania.

SYSTEM DWUSKŁADNIKOWY
To rozwiązanie opiera się na wnoszeniu opłat stałych w każdym miesiącu, wynikających z
zamawianej mocy cieplnej oraz opłat zmiennych uzależnionych od zużycia ciepła.
Rozliczenia za dostarczone ciepło odbywają się według cen określonych w Taryfie dla Ciepła
wytwórcy ciepła, a za usługi przesyłowe według stawek określonych w Taryfie dystrybutora.
Wysokość opłat oblicza się następująco:

 • Opłata za moc zamówioną - stanowi iloczyn wielkości mocy zamówionej oraz ceny za zamówioną moc. Ta opłata jest naliczana za każdy okres rozliczeniowy, niezależnie od ilości pobranego ciepła.
 • Opłata za dostarczone ciepło - stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła oraz ceny ciepła. Ta opłata jest pobierana za każdy okres rozliczeniowy, w którym zarejestrowano zużycie ciepła.
 • Opłata stała za usługi przesyłowe dystrybutora - stanowi iloczyn mocy zamówionej oraz opłaty stałej za usługi przesyłowe. Ta opłata jest pobierana za każdy okres rozliczeniowy, niezależnie od zużycia ciepła.
 • Opłata zmienna za usługi przesyłowe dystrybutora - stanowi iloczyn ilości ciepła oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe. Ta opłata jest naliczana za każdy okres rozliczeniowy, w którym nastąpił pobór ciepła.
 • Opłata za nośnik ciepła - stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła oraz stawki za nośnik ciepła. Opłata jest pobierana za każdy okres rozliczeniowy, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła (opłata opcjonalna).

Wybierając to rozwiązanie istnieje możliwość świadczenia w atrakcyjnej cenie przez PGNiG
TERMIKA usługi konserwacji węzłów ciepłowniczych
, stanowiących własność Odbiorcy
ciepła.

Kontakt:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.
Maciej Puzio tel. 508 005 213, maciej.puzio@termika.pgnig.pl
Sławomir Szumski tel. 510 969 072, slawomir.szumski@termika.pgnig.pl
Justyna Kotus tel. 519 035 614, justyna.kotus@termika.pgnig.pl

Pliki do pobrania

TERMIKA szczegółowa umowa sprzedaży ciepła 4.12 MB
Wczytywanie...